برنامه تیرماه پزشکان کلینیک سلامت روان

شیفت صبح

 

شیفت عصر

تاریخ

ایام هفته

روانپزشک

 

تاریخ

ایام هفته

روانپزشک

1

شنبه

دکتر نیکسان

1

شنبه

دکتر یزدانپناه

2

یکشنبه

دکتر نیکسان

2

یکشنبه

دکتر یزدانپناه

3

دوشنبه

دکتر نیکسان

3

دوشنبه

دکتر یزدانپناه

4

سه شنبه

دکتر نیکسان

4

سه شنبه

دکتر یزدانپناه

5

چهارشنبه

دکتر نیکسان

5

چهارشنبه

دکتر یزدانپناه

6

پنج شنبه

دکتر نیکسان

6

پنج شنبه

                     -

7

جمعه

 

7

جمعه

 

8

شنبه

 

8

شنبه

 

9

یکشنبه

دکتر نیکسان

9

یکشنبه

دکتر یزدانپناه

10

دوشنبه

دکتر نیکسان

10

دوشنبه

دکتر یزدانپناه

11

سه شنبه

دکتر نیکسان

11

سه شنبه

دکتر یزدانپناه

12

چهارشنبه

دکتر نیکسان

12

چهارشنبه

دکتر یزدانپناه

13

پنج شنبه

دکتر نیکسان

13

پنج شنبه

                     -

14

جمعه

 

14

جمعه

 

15

شنبه

دکتر نیکسان

15

شنبه

دکتر یزدانپناه

16

یکشنبه

دکتر نیکسان

16

یکشنبه

دکتر یزدانپناه

17

دوشنبه

دکتر نیکسان

17

دوشنبه

دکتر یزدانپناه

18

سه شنبه

دکتر نیکسان

18

سه شنبه

دکتر یزدانپناه

19

چهارشنبه

دکتر نیکسان

19

چهارشنبه

دکتر یزدانپناه

20

پنجشنبه

دکتر نیکسان

20

پنجشنبه

                     -

21

جمعه

 

21

جمعه

 

22

شنبه

-

22

شنبه

دکتر یزدانپناه

23

یکشنبه

-

23

یکشنبه

دکتر یزدانپناه

24

دوشنبه

-

24

دوشنبه

دکتر یزدانپناه

25

سه شنبه

-

25

سه شنبه

دکتر یزدانپناه

26

چهارشنبه

-

26

چهارشنبه

دکتر یزدانپناه

27

پنج شنبه

-

27

پنج شنبه

                     -

28

جمعه

 

28

جمعه

 

29

شنبه

-

29

شنبه

دکتر یزدانپناه

30

یکشنبه

                     -

 

30

یکشنبه

دکتر یزدانپناه

31

دوشنبه

-

 

31

دوشنبه

دکتر یزدانپناه