برنامه کلینیک سلامت روان اردیبهشت 98

 

شیفت صبح                                                                                      شیفت عصر                                                                                     

تاریخ

ایام هفته

روانپزشک

 

تاریخ

ایام هفته

روانپزشک

1

یکشنبه

-

1

یکشنبه

-

2

دوشنبه

دکتریزدان پناه

2

دوشنبه

دکتریزدان پناه

3

سه شنبه

دکتریزدان پناه

3

سه شنبه

دکتریزدان پناه

4

چهارشنبه

دکتریزدان پناه

4

چهارشنبه

دکتریزدان پناه

5

پنج شنبه

دکتریزدان پناه

5

پنج شنبه

-

6

جمعه

 

6

جمعه

 

7

شنبه

دکتریزدان پناه

7

شنبه

دکتریزدان پناه

8

یکشنبه

دکتریزدان پناه

8

یکشنبه

دکتریزدان پناه

9

دوشنبه

دکتریزدان پناه

9

دوشنبه

دکتریزدان پناه

10

سه شنبه

دکتریزدان پناه

10

سه شنبه

دکتریزدان پناه

11

چهارشنبه

دکترنیکسان

11

چهارشنبه

دکترنیکسان دکتریزدان پناه

12

پنج شنبه

دکترنیکسان

12

پنج شنبه

-

13

جمعه

 

13

جمعه

 

14

شنبه

دکترنیکسان

14

شنبه

دکترنیکسان دکتریزدان پناه

15

یکشنبه

دکترنیکسان

15

یکشنبه

دکترنیکسان دکتریزدان پناه

16

دوشنبه

دکترنیکسان

16

دوشنبه

دکترنیکسان دکتریزدان پناه

17

سه شنبه

دکترنیکسان

17

سه شنبه

دکترنیکسان دکتریزدان پناه

18

چهارشنبه

دکترنیکسان

18

چهارشنبه

دکترنیکسان دکتریزدان پناه

19

پنج شنبه

دکترنیکسان

19

پنج شنبه

-

20

جمعه

 

20

جمعه

 

21

شنبه

دکترنیکسان

21

شنبه

دکترنیکسان دکتریزدان پناه

22

یکشنبه

دکترنیکسان

22

یکشنبه

دکترنیکسان دکتریزدان پناه

23

دوشنبه

دکترنیکسان

23

دوشنبه

دکترنیکسان دکتریزدان پناه

24

سه شنبه

دکترنیکسان

24

سه شنبه

دکترنیکسان دکتریزدان پناه

25

چهارشنبه

دکترنیکسان

25

چهارشنبه

دکترنیکسان دکتریزدان پناه

26

پنجشنبه

دکترنیکسان

26

پنجشنبه

-

27

جمعه

 

27

جمعه

 

28

شنبه

دکترنیکسان

28

شنبه

دکترنیکسان دکتریزدان پناه

29

یکشنبه

دکترنیکسان

29

یکشنبه

دکترنیکسان دکتریزدان پناه

30

دوشنبه

دکترنیکسان

 

30

دوشنبه

دکترنیکسان دکتریزدان پناه

31

سه شنبه

دکترنیکسان

 

31

سه شنبه

دکترنیکسان دکتریزدان پناه