برنامه کلینیک تخصصی حضرت علی اصغر (ع)-اردیبهشت ماه 98

شیفت صبح                                                                                                                 شیفت عصر

تاریخ

ایام هفته

اطفال

 

 تاریخ

ایام هفته

اطفال

1

یکشنبه

 

1

یکشنبه

 

2

دوشنبه

-

2

دوشنبه

دکتردادخواه

3

سه شنبه

-

3

سه شنبه

دکتردادخواه

4

چهارشنبه

-

4

چهارشنبه

دکتردادخواه

5

پنج شنبه

-

5

پنج شنبه

-

6

جمعه

 

6

جمعه

 

7

شنبه

-

7

شنبه

دکتردادخواه

8

یکشنبه

-

8

یکشنبه

دکتردادخواه

9

دوشنبه

-

9

دوشنبه

دکتردادخواه

10

سه شنبه

-

10

سه شنبه

دکتردادخواه

11

چهارشنبه

-

11

چهارشنبه

دکترغفاری

12

پنج شنبه

-

12

پنج شنبه

-

13

جمعه

 

13

جمعه

 

14

شنبه

-

14

شنبه

دکترغفاری

15

یکشنبه

-

15

یکشنبه

دکترغفاری

16

دوشنبه

-

16

دوشنبه

دکترغفاری

17

سه شنبه

-

17

سه شنبه

دکترغفاری

18

چهارشنبه

-

18

چهارشنبه

دکترغفاری

19

پنج شنبه

-

19

پنج شنبه

-

20

جمعه

 

20

جمعه

 

21

شنبه

-

21

شنبه

دکتردادخواه دکترغفاری

22

یکشنبه

-

22

یکشنبه

دکتردادخواه دکترغفاری

23

دوشنبه

-

23

دوشنبه

دکتردادخواه دکترغفاری

24

سه شنبه

-

24

سه شنبه

دکتردادخواه دکترغفاری

25

چهارشنبه

-

25

چهارشنبه

دکتردادخواه دکترغفاری

26

پنجشنبه

-

26

پنجشنبه

-

27

جمعه

 

27

جمعه

 

28

شنبه

-

28

شنبه

دکتردادخواه دکترغفاری

29

یکشنبه

-

29

یکشنبه

دکتردادخواه دکترغفاری

30

دوشنبه

-

 

30

دوشنبه

دکتردادخواه دکترغفاری

31

سه شنبه

-

 

31

سه شنبه

دکتردادخواه دکترغفاری