برنامه تیرماه پزشکان کلینیک امام محمد باقر(ع)

شیفت صبح

تاریخ

ایام هفته

داخلی

قلب

گوارش

متخصص مغز واعصاب

عفونی

اطفال

1

شنبه

دکتر عارف کیا

-

-

دکتررئیسی

-

-

2

یکشنبه

دکتر روحانی  دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

دکتر بلوری

-

دکتررئیسی

دکتر دریجانی

-

3

دوشنبه

دکتر جعفری زاده دکتر روحانی  دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

دکتر بلوری

-

دکتررئیسی

-

-

4

سه شنبه

دکتر جعفری زاده دکتر روحانی  دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

دکتر بلوری

دکتر اسلامی

دکتررئیسی

دکتر دریجانی

-

5

چهارشنبه

دکتر بهرام نژاد دکتر روحانی دکتر جعفری زاده

-

-

دکتررئیسی

-

-

6

پنج شنبه

دکتر بهرام نژاد

-

-

دکتررئیسی

-

-

7

جمعه

   

 

 

 

 

8

شنبه

   

 

 

 

 

9

یکشنبه

دکتر بهرام نژاد دکتر عارف کیا  دکتر لنگری زاده دکتر روحانی دکتر جعفری زاده

دکتر بلوری

-

دکتررئیسی

دکتر دریجانی

-

10

دوشنبه

دکتر روحانی دکتر لنگری زاده دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

دکتر بلوری

-

دکتررئیسی

-

-

11

سه شنبه

دکتر جعفری زاده دکتر روحانی  دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

دکتر بلوری

دکتر اسلامی

دکتررئیسی

دکتر دریجانی

-

12

چهارشنبه

دکتر جعفری زاده  دکتر لنگری زاده دکتر بهرام نژاد

دکتر بلوری

-

دکتررئیسی

-

-

13

پنج شنبه

دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

-

-

دکتررئیسی

-

-

14

جمعه

   

 

 

 

 

15

شنبه

دکتر جعفری زاده دکتر روحانی دکتر عارف کیا

دکتر رحمانی

-

دکتررئیسی

-

-

16

یکشنبه

دکتر جعفری زاده دکتر روحانی دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

دکتر رحمانی

-

دکتررئیسی دکترشرافت

دکتر دریجانی

-

17

دوشنبه

دکتر جعفری زاده دکتر روحانی دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

دکتر رحمانی

-

دکتررئیسی دکترشرافت

-

-

18

سه شنبه

دکتر جعفری زاده دکتر روحانی دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد دکترفتحی

-

دکتر اسلامی

دکتررئیسی دکترشرافت

دکتر دریجانی

-

19

چهارشنبه

دکتر جعفری زاده  دکتر بهرام نژاد دکترفتحی

-

-

دکتررئیسی دکترشرافت

-

-

20

پنجشنبه

دکترفتحی دکتر بهرام نژاد دکتر عارف کیا

-

-

دکتررئیسی دکترشرافت

-

-

21

جمعه

   

 

 

 

 

22

شنبه

دکترفتحی دکتر عارف کیا دکتر روحانی

دکتر رحمانی

-

دکتررئیسی دکترشرافت

-

-

23

یکشنبه

دکتر بهرام نژاد دکتر عارف کیا دکتر روحانی

دکتر رحمانی

-

دکتررئیسی دکترشرافت

دکتر دریجانی

-

24

دوشنبه

دکتر روحانی  دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

دکتر رحمانی

-

دکتررئیسی دکترشرافت

-

-

25

سه شنبه

دکتر روحانی  دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد دکترفتحی

دکتر رحمانی

دکتر اسلامی

دکتررئیسی دکترشرافت

دکتر دریجانی

-

26

چهارشنبه

دکتر بهرام نژاد دکترفتحی

-

-

دکتررئیسی دکترشرافت

-

-

27

پنج شنبه

دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد دکترفتحی

-

-

دکتررئیسی دکترشرافت

-

-

28

جمعه

   

 

 

 

 

29

شنبه

دکتر روحانی دکتر عارف کیا دکترفتحی

دکتر رحمانی

-

دکتررئیسی دکترشرافت

-

-

30

یکشنبه

دکتر روحانی دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

دکتر رحمانی

-

دکتررئیسی دکترشرافت

دکتر دریجانی

-

31

دوشنبه

دکتر روحانی دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

دکتر رحمانی

-

دکتررئیسی دکترشرافت

-

-

 

شیفت عصر

تاریخ

ایام هفته

داخلی

قلب

گوارش

متخصص مغز واعصاب

اطفال

1

شنبه

دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

-

-

دکتررئیسی

دکترغفاری دکتردادخواه

2

یکشنبه

دکتر جعفری زاده دکتر روحانی دکتر عارف کیا

-

-

دکتررئیسی

دکترغفاری

3

دوشنبه

دکتر روحانی  دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

-

-

دکتررئیسی

دکتردادخواه دکترغفاری

4

سه شنبه

دکتر جعفری زاده دکتر روحانی  دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

-

دکتر اسلامی

دکتررئیسی

دکترغفاری

5

چهارشنبه

دکتر روحانی  دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

دکتر بلوری

-

دکتررئیسی

دکترغفاری

6

پنج شنبه

-

-

-

-

-

7

جمعه

   

 

 

 

8

شنبه

   

 

 

 

9

یکشنبه

دکتر روحانی دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

-

-

دکتررئیسی

دکترغفاری

10

دوشنبه

دکتر جعفری زاده دکتر روحانی  دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

-

-

دکتررئیسی

دکترغفاری

11

سه شنبه

دکتر جعفری زاده دکتر روحانی  دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

-

دکتر اسلامی

دکتررئیسی

دکترغفاری

12

چهارشنبه

دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

-

-

دکتررئیسی

دکترغفاری

13

پنج شنبه

-

-

-

-

-

14

جمعه

   

 

 

 

15

شنبه

دکتر جعفری زاده دکتر روحانی  دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد دکترفتحی

-

-

دکتررئیسی

دکتردادخواه دکترغفاری

16

یکشنبه

دکتر روحانی  دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد دکترفتحی

-

-

دکتررئیسی دکترشرافت

دکترغفاری

17

دوشنبه

دکتر جعفری زاده دکتر روحانی  دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد دکترفتحی

-

-

دکتررئیسی دکترشرافت

دکتردادخواه دکترغفاری

18

سه شنبه

دکتر جعفری زاده دکتر روحانی دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

دکتر بلوری

دکتر اسلامی

دکتررئیسی دکترشرافت

دکتردادخواه دکترغفاری

19

چهارشنبه

دکتر جعفری زاده دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

دکتر بلوری

-

دکتررئیسی دکترشرافت

دکتردادخواه دکترغفاری

20

پنجشنبه

-

-

-

-

-

21

جمعه

   

 

 

 

22

شنبه

دکتر روحانی  دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد دکترفتحی

-

-

دکتررئیسی دکترشرافت

دکتردادخواه

23

یکشنبه

دکتر روحانی دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

-

-

دکتررئیسی دکترشرافت

-

24

دوشنبه

دکتر روحانی  دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد دکترفتحی

-

-

دکتررئیسی دکترشرافت

دکتردادخواه

25

سه شنبه

دکتر روحانی  دکتر عارف کیا دکترفتحی

-

دکتر اسلامی

دکتررئیسی دکترشرافت

دکتردادخواه

26

چهارشنبه

دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد دکترفتحی

دکتر رحمانی

-

دکتررئیسی دکترشرافت

دکتردادخواه

27

پنج شنبه

-

-

-

-

-

28

جمعه

   

 

 

 

29

شنبه

دکتر روحانی دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد دکترفتحی

-

-

دکتررئیسی دکترشرافت

دکتردادخواه

30

یکشنبه

دکتر روحانی دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

-

-

دکتررئیسی دکترشرافت

-

31

دوشنبه

دکتر روحانی دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

-

-

دکتررئیسی دکترشرافت

دکتردادخواه