برنامه کلینیک تخصصی امام محمدباقر(ع)-اردیبهشت ماه 98

شیفت صبح

تاریخ

ایام هفته

داخلی

قلب

متخصص مغز واعصاب

عفونی

1

یکشنبه

     

 

2

دوشنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر لنگری زاده دکتر جعفری زاده دکترعارف کیا

-

دکتر رئیسی

-

3

سه شنبه

دکتربهرام نژاد دکترروحانی دکتر جعفری زاده دکترعارف کیا

-

دکتر رئیسی

دکتردریجانی

4

چهارشنبه

دکتربهرام نژاد دکتر لنگری زاده دکتر جعفری زاده

-

 

-

5

پنج شنبه

دکتربهرام نژاد

-

 

-

6

جمعه

     

 

7

شنبه

دکترروحانی دکتر لنگری زاده دکتر جعفری زاده دکترعارف کیا

-

 

-

8

یکشنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر لنگری زاده دکترعارف کیا

-

 

دکتردریجانی

9

دوشنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر لنگری زاده دکترعارف کیا

-

 

-

10

سه شنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده دکترعارف کیا

-

دکتر رئیسی

دکتردریجانی

11

چهارشنبه

دکتربهرام نژاد دکتر لنگری زاده دکتر جعفری زاده

-

دکتر رئیسی

-

12

پنج شنبه

دکتربهرام نژاد دکترعارف کیا

-

دکتر رئیسی

-

13

جمعه

     

 

14

شنبه

دکترروحانی دکتر لنگری زاده دکتر جعفری زاده دکترفتحی دکترعارف کیا

دکتربلوری

دکتر رئیسی

-

15

یکشنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر لنگری زاده دکترعارف کیا

دکتربلوری

دکتر رئیسی

دکتردریجانی

16

دوشنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر لنگری زاده دکترعارف کیا

دکتربلوری

دکتر رئیسی

-

17

سه شنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده دکترفتحی دکترعارف کیا

دکتربلوری

دکتر رئیسی

دکتردریجانی

18

چهارشنبه

دکتربهرام نژاد دکتر لنگری زاده دکتر جعفری زاده دکترفتحی

-

دکتر رئیسی

-

19

پنج شنبه

دکتربهرام نژاد دکترفتحی دکترعارف کیا

-

دکتر رئیسی

-

20

جمعه

     

 

21

شنبه

دکترروحانی دکتر لنگری زاده دکتر جعفری زاده دکترفتحی دکترعارف کیا

-

دکتر رئیسی

-

22

یکشنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر لنگری زاده دکترعارف کیا

-

دکتر رئیسی

دکتردریجانی

23

دوشنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر لنگری زاده دکترعارف کیا

-

دکتر رئیسی

-

24

سه شنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد  دکتر جعفری زاده دکترفتحی دکترعارف کیا

-

دکتر رئیسی

دکتردریجانی

25

چهارشنبه

دکتربهرام نژاد دکتر لنگری زاده دکتر جعفری زاده دکترفتحی

-

دکتر رئیسی

-

26

پنجشنبه

دکتربهرام نژاد دکترفتحی دکترعارف کیا

-

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

27

جمعه

     

 

28

شنبه

دکترروحانی دکتر لنگری زاده دکتر جعفری زاده دکترفتحی دکترعارف کیا

دکتررحمانی

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

29

یکشنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر لنگری زاده دکترعارف کیا

دکتررحمانی

دکترشرافت دکتر رئیسی

دکتردریجانی

30

دوشنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر لنگری زاده دکترعارف کیا

دکتررحمانی

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

31

سه شنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده دکترعارف کیا

دکتررحمانی

دکترشرافت دکتر رئیسی

دکتردریجانی

 

 

 

شیفت عصر

تاریخ

ایام هفته

داخلی

قلب

متخصص مغز واعصاب

طب فیزیکی توانبخشی

1

یکشنبه

     

 

2

دوشنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده دکترعارف کیا

دکتربلوری

دکتر رئیسی

-

3

سه شنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده دکترعارف کیا

دکتربلوری

دکتر رئیسی

-

4

چهارشنبه

دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده

دکتربلوری

-

-

5

پنج شنبه

-

-

-

-

6

جمعه

     

 

7

شنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده

دکتربلوری

-

-

8

یکشنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد

دکتربلوری

-

-

9

دوشنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده دکترعارف کیا

دکتربلوری

-

-

10

سه شنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده دکترعارف کیا

دکتربلوری

دکتر رئیسی

-

11

چهارشنبه

دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده

دکتربلوری

دکتر رئیسی

-

12

پنج شنبه

-

-

-

-

13

جمعه

     

 

14

شنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده دکترفتحی دکترعارف کیا

دکتربلوری

دکتر رئیسی

-

15

یکشنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکترفتحی دکترعارف کیا

دکتربلوری

دکتر رئیسی

-

16

دوشنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده دکترفتحی

دکتربلوری

دکتر رئیسی

-

17

سه شنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده دکترفتحی دکترعارف کیا

دکتربلوری

دکتر رئیسی

-

18

چهارشنبه

دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده دکترفتحی دکترعارف کیا

دکتررحمانی

دکتر رئیسی

-

19

پنج شنبه

-

-

-

-

20

جمعه

     

 

21

شنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده دکترفتحی دکترعارف کیا

دکتررحمانی

دکتر رئیسی

-

22

یکشنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکترفتحی دکترعارف کیا

دکتررحمانی

دکتر رئیسی

-

23

دوشنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده دکترفتحی دکترعارف کیا

دکتررحمانی

دکتر رئیسی

-

24

سه شنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده دکترفتحی دکترعارف کیا

دکتررحمانی

دکتر رئیسی

-

25

چهارشنبه

دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده دکترفتحی

دکتررحمانی

دکتر رئیسی

-

26

پنجشنبه

-

-

-

-

27

جمعه

     

 

28

شنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده دکترفتحی دکترعارف کیا

دکتررحمانی

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

29

یکشنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکترفتحی دکترعارف کیا

دکتررحمانی

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

30

دوشنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده دکترعارف کیا

دکتررحمانی

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

31

سه شنبه

دکترروحانی دکتربهرام نژاد دکتر جعفری زاده دکترعارف کیا

دکتررحمانی

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

 

سرپرست کلینیک تخصصی امام رضا(ع)

دکترامیررضا صالحی