برنامه تیرماه پزشکان کلینیک امام رضا(ع)

شیفت صبح

تاریخ

ایام هفته

ارتوپدی

پوست

درمانگاه آموزشی زنان

اورولوژی

چشم پزشک

جراح مغز و اعصاب

گوش حلق بینی

1

شنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

دکتر اسدی

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

-

2

یکشنبه

دکتر کلانتری دکتر ارجمند

دکتر ابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

-

3

دوشنبه

دکتر کلانتری دکتر ارجمند

دکتر ابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

4

سه شنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

5

چهارشنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

-

6

پنج شنبه

-

-

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

7

جمعه

 

     

 

 

 

8

شنبه

 

     

 

 

 

9

یکشنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

-

10

دوشنبه

دکتر کلانتری دکتر ارجمند

دکتر ابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

11

سه شنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

12

چهارشنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

دکترکرباسی

13

پنج شنبه

-

-

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

14

جمعه

 

     

 

 

 

15

شنبه

-

دکتر ابراهیمی

دکتر اسدی

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

-

16

یکشنبه

-

دکتر ابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

-

17

دوشنبه

-

دکتر ابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

18

سه شنبه

-

دکتر ابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

19

چهارشنبه

-

دکتر ابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

دکترکرباسی

20

پنجشنبه

-

-

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

21

جمعه

 

-

   

 

 

 

22

شنبه

-

-

دکتر اسدی

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

-

23

یکشنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

-

24

دوشنبه

-

دکتر ابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

25

سه شنبه

-

دکتر ابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

26

چهارشنبه

-

دکتر ابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

دکترکرباسی

27

پنج شنبه

-

-

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

28

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

29

شنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

دکتر اسدی

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

-

30

یکشنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

-

31

دوشنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

 

 

شیفت عصر

تاریخ

ایام هفته

ارتوپدی

پوست

زنان

اورولوژی

گوش حلق بینی

چشم

جراح مغز و اعصا ب

طب فیزیکی توانبخشی

جراحی عمومی

1

شنبه

دکتر کلانتری دکتر ارجمند

دکتر ابراهیمی

دکتر دریجانی

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

-

دکترپارسا دکتر قدم زاده

-

-

دکترصالحی

2

یکشنبه

دکتر کلانتری دکتر ارجمند

دکتر ابراهیمی

دکتر نظام آبادی

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

-

دکترپارسا دکتر قدم زاده

-

دکترحبیبی

دکترصالحی

3

دوشنبه

دکتر کلانتری دکتر ارجمند

دکتر ابراهیمی

دکتر حیدرپور

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

-

دکتر قدم زاده

دکترقدری

دکترحبیبی

دکترمشکات

4

سه شنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

دکتر حیدرپور

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد 

-

دکترپارسا دکتر قدم زاده

-

دکترحبیبی

دکترمشکات

5

چهارشنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

-

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

-

دکترپارسا دکتر قدم زاده

دکترقدری

دکترحبیبی

دکترصالحی

6

پنج شنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

جمعه

         

 

 

 

 

8

شنبه

         

 

 

 

 

9

یکشنبه

دکتر کلانتری دکتر ارجمند

دکتر ابراهیمی

دکتر دریجانی

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترپارسا دکتر قدم زاده

دکترقدری

دکترحبیبی

دکترصالحی

10

دوشنبه

دکتر کلانتری دکتر ارجمند

دکتر ابراهیمی

دکتر حیدرپور

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکتر قدم زاده

-

دکترحبیبی

دکترصالحی

11

سه شنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

دکتر حیدرپور

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترپارسا دکتر قدم زاده

دکترقدری

-

دکترمشکات

12

چهارشنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

دکتر نظام آبادی

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

-

دکترپارسا دکتر قدم زاده

-

-

دکترمشکات

13

پنج شنبه

دکتر کلانتری

-

-

-

-

-

-

-

-

14

جمعه

         

 

 

 

 

15

شنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

دکتر حیدرپور

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترپارسا دکتر قدم زاده

دکترقدری

-

دکترصالحی

16

یکشنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

دکتر حیدرپور

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترپارسا دکتر قدم زاده

-

-

دکتر مومن دکترخجندی

17

دوشنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

دکتر حیدرپور

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

-

دکترقدری

-

دکترخجندی دکترصالحی

18

سه شنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

دکتر دریجانی

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترپارسا دکتر قدم زاده

-

-

دکترصالحی دکتر مومن

19

چهارشنبه

دکتر کلانتری

دکتر ابراهیمی

-

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

-

دکترپارسا دکتر قدم زاده

دکترقدری

دکترحبیبی

دکترصالحی دکتر مومن

20

پنجشنبه

دکتر کلانتری

-

-

-

-

-

-

-

-

21

جمعه

         

 

 

 

 

22

شنبه

دکتر کلانتری دکتر ارجمند

دکتر ابراهیمی

دکتر نظام آبادی

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترپارسا دکتر قدم زاده

-

دکترحبیبی

دکترصالحی دکتر مومن

23

یکشنبه

دکتر کلانتری دکتر ارجمند

دکتر ابراهیمی

دکتر حیدرپور

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

-

دکترپارسا دکتر قدم زاده

دکترقدری

دکترحبیبی

دکترصالحی دکترخجندی

24

دوشنبه

دکتر ارجمند

دکتر ابراهیمی

دکتر حیدرپور

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکتر قدم زاده

-

دکترحبیبی

دکترصالحی دکترخجندی

25

سه شنبه

دکتر ارجمند

دکتر ابراهیمی

دکتر دریجانی

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترپارسا دکتر قدم زاده

-

دکترحبیبی

دکترصالحی دکترخجندی

26

چهارشنبه

دکتر ارجمند

دکتر ابراهیمی

-

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

-

دکترپارسا دکتر قدم زاده

-

دکترحبیبی

دکترصالحی دکتر مومن

27

پنج شنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

شنبه

دکتر کلانتری دکتر ارجمند

دکتر ابراهیمی

دکتر حیدرپور

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترپارسا دکتر قدم زاده

-

دکترحبیبی

دکترصالحی دکترخجندی

30

یکشنبه

دکتر کلانتری دکتر ارجمند

دکتر ابراهیمی

دکتر نظام آبادی دکتر حیدرپور

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترپارسا دکتر قدم زاده

-

دکترحبیبی

دکترصالحی دکترخجندی

31

دوشنبه

دکتر کلانتری دکتر ارجمند

دکتر ابراهیمی

-

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

-

-

-

دکترصالحی دکترخجندی