برنامه پزشکان کلینیک تخصصی امام رضا (ع) اردیبهشت98

شیفت صبح

تاریخ

ایام هفته

ارتوپدی

پوست

درمانگاه آموزشی زنان

اورولوژی

چشم پزشک

جراح مغز و اعصاب

گوش حلق بینی

1

یکشنبه

 

     

 

 

 

2

دوشنبه

دکترکلانتری

دکترسعیدی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکترقدم زاده

-

-

3

سه شنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکترسعیدی

دکترمسگری

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

4

چهارشنبه

دکترکلانتری

دکترسعیدی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکترقدم زاده

-

-

5

پنج شنبه

-

-

-

-

-

-

-

6

جمعه

 

     

 

 

 

7

شنبه

دکترکلانتری

دکترسعیدی

دکتراسدی

دکتر ابراهیم نژاد

دکترقدم زاده

-

-

8

یکشنبه

دکترکلانتری

دکترسعیدی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکترقدم زاده

-

-

9

دوشنبه

دکترکلانتری

دکترسعیدی

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

10

سه شنبه

دکترکلانتری

دکترسعیدی

دکترمسگری

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

11

چهارشنبه

دکترکلانتری

دکترسعیدی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکترقدم زاده

-

دکترکرباسی

12

پنج شنبه

-

-

-

-

-

-

-

13

جمعه

 

     

 

 

 

14

شنبه

دکترکلانتری

دکترابراهیمی

دکتراسدی

دکتر ابراهیم نژاد

دکترقدم زاده

-

-

15

یکشنبه

دکترکلانتری

دکترابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکترقدم زاده

-

-

16

دوشنبه

دکترکلانتری

دکترابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

17

سه شنبه

دکترکلانتری

دکترابراهیمی

دکترمسگری

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

18

چهارشنبه

دکترکلانتری

دکترابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکترقدم زاده

-

دکترکرباسی

19

پنج شنبه

دکترکلانتری

-

-

-

-

-

-

20

جمعه

 

     

 

 

 

21

شنبه

دکترکلانتری

دکترابراهیمی

دکتراسدی

دکتر ابراهیم نژاد

دکترقدم زاده دکترپارسا

-

-

22

یکشنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکترابراهیمی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکترقدم زاده دکترپارسا

-

-

23

دوشنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکتر امینی زاده

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

24

سه شنبه

دکترکلانتری

دکتر امینی زاده

دکترمسگری

دکتر ابراهیم نژاد

دکترپارسا

-

-

25

چهارشنبه

دکترکلانتری

دکتر امینی زاده

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکترقدم زاده دکترپارسا

-

دکترکرباسی

26

پنجشنبه

-

-

-

-

-

-

-

27

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

28

شنبه

دکترکلانتری

دکتر امینی زاده

دکتراسدی

دکتر ابراهیم نژاد

دکترقدم زاده دکترپارسا

-

-

29

یکشنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکتر امینی زاده

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکترقدم زاده دکترپارسا

-

-

30

دوشنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکتر امینی زاده

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

31

سه شنبه

دکترکلانتری

دکتر امینی زاده

دکترمسگری

دکتر ابراهیم نژاد

دکترپارسا

-

-

شیفت عصر

تاریخ

ایام هفته

ارتوپدی

پوست

زنان

اورولوژی

گوش حلق بینی

چشم

جراح مغز و اعصا ب

طب فیزیکی توانبخشی

جراحی عمومی

1

یکشنبه

         

 

 

 

 

2

دوشنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکترسعیدی

دکترحیدرپور دکترنظام آبادی

دکتر ابراهیم نژاد

-

دکترقدم زاده

-

دکترحبیبی

دکترصالحی

3

سه شنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکترسعیدی

دکترحیدرپور دکترمسگری

دکتر ابراهیم نژاد

-

دکترقدم زاده دکترپارسا

دکترقدری

دکترحبیبی

دکترمشکات

4

چهارشنبه

دکترکلانتری

دکترسعیدی

دکترمسگری

دکتر ابراهیم نژاد

-

دکترقدم زاده دکترپارسا

-

دکترحبیبی

دکترمشکات

5

پنج شنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

جمعه

         

 

 

 

 

7

شنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکترسعیدی

دکترنظام آبادی

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

-

دکترقدم زاده دکترپارسا

-

دکترحبیبی

دکترمشکات

8

یکشنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکترسعیدی

دکترمسگری

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

-

دکترقدم زاده دکترپارسا

-

دکترحبیبی

دکترمشکات

9

دوشنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکترسعیدی

دکترحیدرپور

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترقدم زاده

-

دکترحبیبی

دکترصالحی

10

سه شنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکترسعیدی

دکترحیدرپور دکتر نظام آبادی

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترقدم زاده دکترپارسا

-

دکترحبیبی

دکترمشکات دکتر خجندی

11

چهارشنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکترسعیدی

دکترمسگری دکتر دریجانی

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

-

دکترقدم زاده

دکترقدری

-

دکترمشکات دکتر خجندی

12

پنج شنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

جمعه

         

 

 

 

 

14

شنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکترابراهیمی

دکتردریجانی دکترمسگری

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترقدم زاده دکترپارسا

-

-

دکترصالحی دکترمشکات

15

یکشنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکترابراهیمی

دکترحیدرپور دکترمسگری

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترقدم زاده دکترپارسا

دکترقدری

-

دکترصالحی دکترمشکات

16

دوشنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکترابراهیمی

دکترحیدرپور

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترقدم زاده

-

-

دکترمشکات دکتر خجندی

17

سه شنبه

دکترکلانتری

دکترابراهیمی

دکتر نظام آبادی دکترمسگری

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترقدم زاده دکترپارسا

دکترقدری

 

دکترحبیبی

دکترمشکات دکتر خجندی

18

چهارشنبه

دکترکلانتری

دکترابراهیمی

دکتردریجانی دکتر مسگری

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

-

دکترقدم زاده دکترپارسا

-

دکترحبیبی

دکتر خجندی دکترمومن

19

پنج شنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

جمعه

         

 

 

 

 

21

شنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکترابراهیمی

دکترمسگری دکتردریجانی

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترقدم زاده

دکترقدری

دکترحبیبی

دکترمومن دکترصالحی

22

یکشنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکترابراهیمی

دکترحیدرپور

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترقدم زاده

-

دکترحبیبی

دکترمومن دکترصالحی

23

دوشنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکتر امینی زاده

دکترحیدرپور دکتردریجانی

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترقدم زاده

دکترقدری

دکترحبیبی

دکترمومن دکترخجندی

24

سه شنبه

دکترکلانتری

دکتر امینی زاده

دکترحیدرپور

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترقدم زاده

-

دکترحبیبی

دکترصالحی دکترخجندی

25

چهارشنبه

دکترکلانتری

دکتر امینی زاده

دکترنظام آبادی

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

-

دکترقدم زاده

دکترقدری

دکترحبیبی

دکترصالحی دکترخجندی

26

پنجشنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

شنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکتر امینی زاده

دکترحیدرپور

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترقدم زاده

-

دکترحبیبی

دکترصالحی  دکترخجندی

29

یکشنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکتر امینی زاده

دکترنظام آبادی

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترقدم زاده

دکترقدری

دکترحبیبی

دکترصالحی دکترخجندی

30

دوشنبه

دکترکلانتری دکترارجمند

دکتر امینی زاده

دکترحیدرپور

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترقدم زاده

-

دکترحبیبی

دکترصالحی دکترمومن

31

سه شنبه

دکترکلانتری

دکتر امینی زاده

دکترحیدرپور دکتردریجانی

دکتر آراسته دکتر ابراهیم نژاد

دکترکرباسی

دکترقدم زاده

دکترقدری

دکترحبیبی

دکترصالحی دکترمومن