برنامه پزشکان کلینیک تخصصی سلامت روان بهمن ماه 1397

برنامه متخصصین  مرکز سلامت روان بهمن ماه 1397

شیفت صبح

 

شیفت عصر

تاریخ

ایام هفته

روانپزشک

 

تاریخ

ایام هفته

روانپزشک

1

دوشنبه

دکترنیکسان

1

دوشنبه

دکترنیکسان دکتر یزدان پناه

2

سه شنبه

دکترنیکسان

2

سه شنبه

دکترنیکسان دکتر یزدان پناه

3

چهارشنبه

دکترنیکسان

3

چهارشنبه

دکترنیکسان دکتر یزدان پناه

4

پنج شنبه

دکترنیکسان دکتر یزدان پناه

4

پنج شنبه

 

5

جمعه

 

5

جمعه

 

6

شنبه

دکترنیکسان

6

شنبه

دکترنیکسان دکتر یزدان پناه

7

یکشنبه

دکترنیکسان

7

یکشنبه

دکترنیکسان دکتر یزدان پناه

8

دوشنبه

دکترنیکسان

8

دوشنبه

دکترنیکسان دکتر یزدان پناه

9

سه شنبه

دکترنیکسان

9

سه شنبه

دکترنیکسان دکتر یزدان پناه

10

چهارشنبه

دکترنیکسان

10

چهارشنبه

دکترنیکسان دکتر یزدان پناه

11

پنج شنبه

دکترنیکسان دکتر یزدان پناه

11

پنج شنبه

 

12

جمعه

 

12

جمعه

 

13

شنبه

دکترنیکسان

13

شنبه

دکتر یزدان پناه دکترنیکسان

14

یکشنبه

دکترنیکسان

14

یکشنبه

دکتر یزدان پناه دکترنیکسان

15

دوشنبه

 

15

دوشنبه

دکتر یزدان پناه

16

سه شنبه

 

16

سه شنبه

دکتر یزدان پناه

17

چهارشنبه

 

17

چهارشنبه

دکتر یزدان پناه

18

پنج شنبه

دکتر یزدان پناه

18

پنج شنبه

 

19

جمعه

 

19

جمعه

 

20

شنبه

 

20

شنبه

 

21

یکشنبه

 

21

یکشنبه

دکتر یزدان پناه

22

دوشنبه

 

22

دوشنبه

 

23

سه شنبه

 

23

سه شنبه

دکتر یزدان پناه

24

چهارشنبه

 

24

چهارشنبه

دکتر یزدان پناه

25

پنج شنبه

دکتر یزدان پناه

25

پنج شنبه

 

26

جمعه

 

26

جمعه

 

27

شنبه

دکترنیکسان

27

شنبه

دکترنیکسان دکتر یزدان پناه

28

یکشنبه

دکترنیکسان

28

یکشنبه

دکترنیکسان دکتر یزدان پناه

29

دوشنبه

دکترنیکسان

29

دوشنبه

دکترنیکسان دکتر یزدان پناه

30

سه شنبه

دکترنیکسان

 

30

سه شنبه

دکترنیکسان دکتر یزدان پناه