برنامه پزشکان کلینیک تخصصی حضرت علی اصغر(ع)بهمن ماه 1397

  برنامه پزشکان کلینیک تخصصی  حضرت علی اصغر ( ع ) بهمن ماه 1397

شیفت صبح

 

شیفت عصر

تاریخ

ایام هفته

اطفال

 

 تاریخ

ایام هفته

اطفال

1

دوشنبه

-

1

دوشنبه

-

2

سه شنبه

دکتر مجتهدی

2

سه شنبه

-

3

چهارشنبه

-

3

چهارشنبه

-

4

پنج شنبه

-

4

پنج شنبه

-

5

جمعه

 

5

جمعه

 

6

شنبه

-

6

شنبه

-

7

یکشنبه

دکتر مجتهدی

7

یکشنبه

-

8

دوشنبه

-

8

دوشنبه

-

9

سه شنبه

دکتر مجتهدی

9

سه شنبه

-

10

چهارشنبه

-

10

چهارشنبه

-

11

پنج شنبه

-

11

پنج شنبه

-

12

جمعه

 

12

جمعه

 

13

شنبه

-

13

شنبه

دکترغفاری

14

یکشنبه

دکتر مجتهدی

14

یکشنبه

دکترغفاری

15

دوشنبه

-

15

دوشنبه

دکترغفاری

16

سه شنبه

دکتر مجتهدی

16

سه شنبه

دکترغفاری

17

چهارشنبه

-

17

چهارشنبه

دکترغفاری

18

پنج شنبه

-

18

پنج شنبه

-

19

جمعه

 

19

جمعه

 

20

شنبه

 

20

شنبه

 

21

یکشنبه

-

21

یکشنبه

دکترغفاری

22

دوشنبه

 

22

دوشنبه

 

23

سه شنبه

-

23

سه شنبه

دکترغفاری

24

چهارشنبه

-

24

چهارشنبه

دکترغفاری

25

پنج شنبه

-

25

پنج شنبه

-

26

جمعه

 

26

جمعه

 

27

شنبه

-

27

شنبه

دکترغفاری

28

یکشنبه

دکتر مجتهدی

28

یکشنبه

دکترغفاری

29

دوشنبه

-

29

دوشنبه

دکترغفاری

30

سه شنبه

دکتر مجتهدی

 

30

سه شنبه

دکترغفاری