برنامه پزشکان کلینیک تخصصی امام محمد باقر(ع) بهمن ماه 1397

شیفت صبح

تاریخ

ایام هفته

داخلی

قلب

عفونی

متخصص مغز واعصاب

طب فیزیکی و توانبخشی

1

دوشنبه

دکتر بهرام نژاد دکتر روحانی  دکتر عارف کیا

دکتر لنگری زاده

دکتر بلوری دکترنوری

-

دکتر حسینی  دکتر رئیسی دکترشرافت

-

2

سه شنبه

دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد

دکتر بلوری دکترنوری

-

دکترشرافت دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

3

چهارشنبه

دکتر لنگری زاده دکتر بهرام نژاد

دکترنوری

-

دکترشرافت دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

4

پنج شنبه

دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد

دکترنوری

-

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

5

جمعه

       

 

6

شنبه

دکترفتحی دکتر لنگری زاده دکتر عارف کیا

دکتر روحانی

دکترنوری

-

دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

7

یکشنبه

دکتر بهرام نژاد دکتر لنگری زاده دکترعارف کیا دکتر روحانی

دکترنوری دکتر رحمانی

-

دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

8

دوشنبه

دکتر بهرام نژاد دکتر لنگری زاده دکترعارف کیا دکتر روحانی

دکترنوری دکتر رحمانی

-

دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

9

سه شنبه

دکترفتحی دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد

دکترنوری دکتر رحمانی

-

دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

10

چهارشنبه

دکترفتحی دکتر لنگری زاده دکتر بهرام نژاد

دکترنوری دکتر رحمانی

-

دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

11

پنج شنبه

دکترفتحی دکتر بهرام نژاد

دکترنوری

-

دکتر رئیسی

-

12

جمعه

       

 

13

شنبه

دکترفتحی دکتر لنگری زاده دکتر عارف کیا دکتر روحانی

دکتر بلوری دکتر رحمانی

-

دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

14

یکشنبه

دکتر لنگری زاده دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد

دکتر بلوری دکتر رحمانی

-

دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

15

دوشنبه

دکتر بهرام نژاد دکتر لنگری زاده دکتر عارف کیا دکتر روحانی

دکتر رحمانی

-

دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

16

سه شنبه

دکترفتحی دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد

دکتر رحمانی

-

دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

17

چهارشنبه

دکترفتحی دکتر بهرام نژاد

دکتر رحمانی

-

دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

18

پنج شنبه

دکترفتحی

دکتر بلوری

-

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

19

جمعه

       

 

20

شنبه

       

 

21

یکشنبه

-

دکتر بلوری

-

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

22

دوشنبه

       

 

23

سه شنبه

دکترفتحی دکتر بهرام نژاد

دکتر بلوری

-

دکترشرافت دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

24

چهارشنبه

دکتر بهرام نژاد

دکتر بلوری

-

دکترشرافت دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

25

پنج شنبه

دکتر بهرام نژاد

دکتر بلوری

-

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

26

جمعه

       

 

27

شنبه

دکتر لنگری زاده دکتر عارف کیا دکتر روحانی

دکترنوری دکتر رحمانی

-

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

28

یکشنبه

دکتر بهرام نژاد دکتر لنگری زاده دکتر عارف کیا دکتر روحانی

دکترنوری دکتر رحمانی

-

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

29

دوشنبه

دکتر بهرام نژاد دکتر لنگری زاده دکتر عارف کیا دکتر روحانی

دکتر رحمانی

-

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

30

سه شنبه

دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد

دکتر رحمانی

-

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

 شیفت عصر

تاریخ

ایام هفته

داخلی

قلب

عفونی

متخصص مغز واعصاب

طب فیزیکی توانبخشی

1

دوشنبه

دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد

دکتر جعفری زاده

دکتر بلوری دکترنوری دکتر رحمانی

-

دکترشرافت دکتر رئیسی

دکتر حسینی

-

2

سه شنبه

دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد

دکتر بلوری دکترنوری دکتر رحمانی

دکتر دریجانی

دکترشرافت دکتر رئیسی دکتر حسینی

دکتر حبیبی

3

چهارشنبه

دکتر عارف کیا دکتر بهرام نژاد دکتر جعفری زاده

دکترنوری دکتر رحمانی

-

دکترشرافت دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

4

پنج شنبه

-

-

-

-

-

5

جمعه

   

 

 

 

6

شنبه

دکترفتحی دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد دکتر جعفری زاده

دکترنوری دکتر رحمانی

-

دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

7

یکشنبه

دکترفتحی دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد دکتر جعفری زاده

دکترنوری دکتر رحمانی

دکتر دریجانی

دکتر رئیسی دکتر حسینی

دکتر حبیبی

8

دوشنبه

دکترفتحی دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد دکتر جعفری زاده

دکترنوری دکتر رحمانی

-

دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

9

سه شنبه

دکترفتحی دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد

دکترنوری دکتر رحمانی

دکتر دریجانی

دکتر رئیسی دکتر حسینی

دکتر حبیبی

10

چهارشنبه

دکترفتحی دکتر بهرام نژاد دکتر جعفری زاده

دکترنوری دکتر رحمانی

-

دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

11

پنج شنبه

-

-

-

-

-

12

جمعه

   

 

 

 

13

شنبه

دکترفتحی دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد دکتر جعفری زاده

دکتر بلوری دکترنوری دکتر رحمانی

-

دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

14

یکشنبه

دکترفتحی دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد دکتر جعفری زاده

دکتر بلوری دکترنوری دکتر رحمانی

دکتر دریجانی

دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

15

دوشنبه

دکترفتحی دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد دکتر جعفری زاده

دکتر بلوری دکتر رحمانی

-

دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

16

سه شنبه

دکترفتحی دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد

دکتر بلوری دکتر رحمانی

دکتر دریجانی

دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

17

چهارشنبه

دکترفتحی دکتر جعفری زاده

دکتر بلوری دکتر رحمانی

-

دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

18

پنج شنبه

-

-

-

-

-

19

جمعه

   

 

 

 

20

شنبه

   

 

 

 

21

یکشنبه

دکترفتحی

دکتر بلوری

دکتر دریجانی

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

22

دوشنبه

   

 

 

 

23

سه شنبه

دکترفتحی دکتر بهرام نژاد

دکتر بلوری دکترنوری

دکتر دریجانی

دکترشرافت دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

24

چهارشنبه

دکتر بهرام نژاد دکتر جعفری زاده

دکتر بلوری دکترنوری

-

دکترشرافت دکتر رئیسی دکتر حسینی

-

25

پنج شنبه

-

-

-

-

-

26

جمعه

   

 

 

 

27

شنبه

دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد

 دکتر جعفری زاده

دکتر بلوری دکترنوری دکتر رحمانی

 

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

28

یکشنبه

دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد

دکتر جعفری زاده

دکتر بلوری دکترنوری دکتر رحمانی

دکتر دریجانی

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

29

دوشنبه

دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد

 دکتر جعفری زاده

دکتر بلوری دکتر رحمانی

-

دکترشرافت دکتر رئیسی

-

30

سه شنبه

دکتر عارف کیا دکتر روحانی دکتر بهرام نژاد

دکتر بلوری دکتر رحمانی

دکتر دریجانی

دکترشرافت دکتر رئیسی

-