برنامه پزشکان کلینیک تخصصی امام رضا(ع) بهمن ماه 1397

شیفت صبح

تاریخ

ایام هفته

ارتوپدی

پوست

درمانگاه آموزشی زنان

اورولوژی

چشم پزشک

جراح مغز و اعصاب

گوش حلق بینی

طب فیزیکی توانبخشی

1

دوشنبه

دکتر کلانتری

 

دکترسعیدی

دکترپژمان

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

-

-

-

دکتر حبیبی

2

سه شنبه

دکتر کلانتری

دکترسعیدی

دکترمسگر

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

-

3

چهارشنبه

دکتر کلانتری

دکترسعیدی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

دکترشفیعیان

دکتر حبیبی

4

پنج شنبه

دکتریزدان پناه

-

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

-

5

جمعه

 

     

 

 

 

 

6

شنبه

دکتر کلانتری

دکترسعیدی

دکتراسدی

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

دکتر قدم زاده

-

-

دکتر حبیبی

7

یکشنبه

دکتر کلانتری

دکترسعیدی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

-

-

8

دوشنبه

دکتر کلانتری

دکترسعیدی

دکترپژمان

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

-

-

-

دکتر حبیبی

9

سه شنبه

دکتر کلانتری

دکترسعیدی

دکترمسگر

دکتر ابراهیم نژاد

 

-

-

-

10

چهارشنبه

دکتر کلانتری

دکترسعیدی

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

دکترشفیعیان

دکتر حبیبی

11

پنج شنبه

دکتریزدان پناه

-

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

-

12

جمعه

 

     

 

 

 

 

13

شنبه

دکتر کلانتری

دکتر امینی زاده

دکتراسدی

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

دکتر قدم زاده

-

-

-

14

یکشنبه

دکتر کلانتری

دکتر امینی زاده

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

-

-

15

دوشنبه

دکتر کلانتری

دکتر امینی زاده

دکترپژمان

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

 

-

-

-

16

سه شنبه

دکتر کلانتری

دکتر امینی زاده

دکترمسگر

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

-

17

چهارشنبه

دکتر کلانتری

دکتر امینی زاده

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

دکتر کرباسی

-

18

پنج شنبه

دکتریزدان پناه

-

-

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

-

19

جمعه

 

     

 

 

 

 

20

شنبه

 

     

 

 

 

 

21

یکشنبه

-

دکتر امینی زاده

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

-

-

22

دوشنبه

 

     

 

 

 

 

23

سه شنبه

دکتر کلانتری

دکتر امینی زاده

-

دکتر ابراهیم نژاد

 

-

-

-

24

چهارشنبه

-

دکتر امینی زاده

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

دکتر کرباسی

-

25

پنج شنبه

دکتریزدان پناه

-

-

دکتر ابراهیم نژاد

 

-

-

-

26

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

27

شنبه

-

دکتر امینی زاده

دکتراسدی

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

دکتر قدم زاده

-

-

-

28

یکشنبه

دکتر ارجمند

دکتر امینی زاده

-

دکتر ابراهیم نژاد

دکتر قدم زاده

-

-

-

29

دوشنبه

دکتر ارجمند

دکتر امینی زاده

دکترپژمان

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

-

-

-

-

30

سه شنبه

-

دکتر امینی زاده

دکترمسگر

دکتر ابراهیم نژاد

-

-

-

-

شیفت عصر

تاریخ

ایام هفته

ارتوپدی

پوست

زنان

اورولوژی

گوش حلق بینی

چشم

جراح مغز و اعصا ب

جراحی عمومی

1

دوشنبه

دکترکلانتری

دکترسعیدی

دکترحیدرپور دکتر دریجانی

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

-

دکتر قدم زاده

-

دکتر مشکات دکترصالحی

2

سه شنبه

دکترکلانتری

دکترسعیدی

دکترحیدرپور دکترمسگری

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

دکترشفیعیان

دکتر قدم زاده دکتر پارسا

-

دکترصالحی دکتر مشکات

3

چهارشنبه

دکترکلانتری دکتریزدان پناه

دکترسعیدی

دکترمسگری دکتر نظام آبادی

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

-

دکتر قدم زاده دکتر پارسا

-

دکترصالحی دکترمومن

4

پنج شنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

5

جمعه

         

 

 

 

6

شنبه

دکترکلانتریدکتر ارجمند

دکترسعیدی

دکترحیدرپور دکترمسگری

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

دکترشفیعیان

دکتر قدم زاده دکتر پارسا

-

دکترصالحی دکتر مشکات

7

یکشنبه

دکترکلانتریدکتر ارجمند

دکترسعیدی

دکترحیدرپور دکتر دریجانی

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

دکترشفیعیان

دکتر قدم زاده دکتر پارسا

دکتر قدری

دکترصالحی دکتر مشکات

8

دوشنبه

دکترکلانتریدکتر ارجمند

دکترسعیدی

دکترحیدرپوردکتر نظام آبادی

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

-

دکتر قدم زاده

-

دکترصالحی دکتر مشکات

9

سه شنبه

دکترکلانتریدکتر ارجمند

دکترسعیدی

دکتر نظام آبادی

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

دکترشفیعیان

دکتر قدم زاده دکتر پارسا

دکتر قدری

دکترصالحی دکترمومن

10

چهارشنبه

دکتر ارجمنددکترکلانتری دکتریزدان پناه

دکترسعیدی

دکتر دریجانی

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

-

دکتر قدم زاده دکتر پارسا

-

دکترصالحی دکترمومن

11

پنج شنبه

دکتر ارجمند

-

-

-

-

-

-

-

12

جمعه

         

 

 

 

13

شنبه

دکترکلانتریدکتر ارجمند

دکتر امینی زاده

دکتر دریجانی دکترحیدرپور

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

دکترشفیعیان

دکتر قدم زاده دکتر پارسا

دکتر قدری

دکترخجندی دکتر مشکات

14

یکشنبه

دکترکلانتریدکتر ارجمند

دکتر امینی زاده

دکتر نظام آبادی دکترحیدرپور

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

دکترشفیعیان

دکتر قدم زاده دکتر پارسا

-

دکترخجندی دکتر مشکات

15

دوشنبه

دکترکلانتریدکتر ارجمند

دکتر امینی زاده

دکترحیدرپور دکترمسگری

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

-

دکتر قدم زاده

دکتر قدری

دکترخجندی دکترمومن

16

سه شنبه

دکترکلانتریدکتر ارجمند

دکتر امینی زاده

دکترمسگری دکتر نظام آبادی

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

دکتر کرباسی

دکتر قدم زاده دکتر پارسا

-

دکترمومن دکترصالحی

17

چهارشنبه

دکترکلانتری دکتریزدان پناه

دکتر امینی زاده

دکترمسگری دکتر دریجانی

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

-

دکتر قدم زاده دکتر پارسا

دکتر قدری

دکترمومن دکتر مشکات

18

پنج شنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

19

جمعه

         

 

 

 

20

شنبه

         

 

 

 

21

یکشنبه

-

دکتر امینی زاده

دکترمسگری دکتر نظام آبادی

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

دکتر کرباسی

دکتر قدم زاده دکتر پارسا

دکتر قدری

دکترصالحی

22

دوشنبه

         

 

 

 

23

سه شنبه

دکترکلانتری

دکتر امینی زاده

دکترمسگری دکتر دریجانی

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

دکتر کرباسی

دکتر قدم زاده دکتر پارسا

دکتر قدری

دکتر صالحی

24

چهارشنبه

دکترکلانتری دکتریزدان پناه

دکتر امینی زاده

دکترمسگری دکتر دریجانی

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

-

دکتر قدم زاده دکتر پارسا

-

دکترصالحی

25

پنج شنبه

دکترکلانتری

-

-

-

-

-

-

-

26

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

27

شنبه

دکترکلانتریدکتر ارجمند

دکتر امینی زاده

دکترحیدرپور دکتردریجانی

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

-

دکتر قدم زاده دکتر پارسا

دکتر قدری

دکترصالحی

28

یکشنبه

دکترکلانتریدکتر ارجمند

دکتر امینی زاده

دکترمسگری دکتر نظام آبادی

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

دکتر کرباسی

دکتر قدم زاده دکتر پارسا

-

دکترخجندی

29

دوشنبه

دکترکلانتریدکتر ارجمند

دکتر امینی زاده

دکترحیدرپوردکتر نظام آبادی

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

-

دکتر قدم زاده

-

دکترصالحی

30

سه شنبه

دکترکلانتری

دکتر امینی زاده

دکترحیدرپور دکتر دریجانی

دکتر ابراهیم نژاد دکتر آراسته

دکتر کرباسی

دکتر قدم زاده دکتر پارسا

-

دکترصالحی